Monthly Archives: December 2018

การติดเชื้อแบคทีเรียไวรัส

การสู้รบระหว่างการตอบสนองภูมิคุ้มกันและความสามารถของแบคทีเรียเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบสนองดังกล่าวผู้ที่ชนะการต่อสู้จะกำหนดความสามารถในการควบคุมการติดเชื้อของร่างกาย ส่งผลต่อการตอบสนองของโฮสต์อย่างไร สิ่งที่พวกเขาค้นพบคือการปล่อย RNA แบคทีเรียออกปฏิกิริยาลูกโซ่ภายใน เซลล์ชนิดหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน Continue reading การติดเชื้อแบคทีเรียไวรัส